Oppilaat kertovat opiskelustaan

IMG_0994

Marraskuussa 2014 kaikilla yli 13 -vuotiailla oppilailla on mahdollisuus osallistua arviointityöhön vastaamalla kyselyyn.

Oppilaille lähetettävällä Virvatuli –kyselyllä pyritään selvittämään, miten he kokevat musiikkiopiston toiminnan ja opetuksen vaikutukset omassa elämässään. Oppilailta kysytään heidän mielipidettään omasta osaamisestansa ja kehittymisestänsä.

Vastaamalla kyselyyn oppilaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa niin omaan kuin tulevienkin oppilaiden opintopolkuun.

Advertisement

Virvatulesta opittua

Kuva

Kevätlukukauden edettyä lopuilleen, päättyy myös ensimmäinen lukuvuosi Virvatuli-mallin mukaista arviointia. IHMOssa toteutettiin kolme vaihtelevan kokoista kyselyä lukuvuoden 2013–2014 kuluessa. Ensimmäinen suuntautui hallintohenkilöstölle, toinen opettajille ja kolmas, samalla laajin, oppilaiden huoltajille.

Musiikkiopistossamme arvioinnista ei ollut aikaisempaa kokemusta, joten koko prosessin perustaminen ja perusteleminen tulivat ajankohtaisiksi. Arviointivastaavana kohdalleni osui ratkottavaksi monia prosessin hallintaan ja tutkimusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä. Onnekseni sain samanaikaisesti mahdollisuuden aloittaa syventävät YAMK -opinnot Metropolia ammattikorkeakoulussa tavoitteenani oman osaamiseni kasvattaminen ja laatutyöhön perehtyminen.

Laadun hallinta ja toiminnan kehittäminen ovat arviointityön perimmäisiä tavoitteita. Itsearvioinnilla oppilaitos hankkii tietoa toimintansa tuloksista ja voi sen jälkeen tarpeen vaatiessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tulosten seurannan rinnalla vähintään yhtä tärkeänä seikkana voi pitää koko arviointiprosessia, sillä siinä toiminnan eri osapuolet joutuvat pohtimaan näkemyksiään ja kokemuksiaan. Sitä kautta luodaan yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista ja menettelytavoista.

Omalla kohdallani havaitsin tietojeni syvenevän sekä arviointiprosessin hallinnassa että omassa opettajan työssäni. Hieman yllättäen Virvatuli arviointialueita ja niiden tavoitteita tarkastelemalla löysin vastauksia ja tarkennuksia moniin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin, joita olin opettajana kohdannut. Erityisen antoisaksi koin pohdinnat oppilaitoksen ja opetuksen vaikutuksista oppilaaseen.

 

Prosessin hallinta

 

Arviointityön onnistuminen muotoutuu pitkälti hallitusti hoidetusta prosessista. Virvatuli –mallin mukainen arviointi on useamman vuoden kestävä hanke, jonka menestyksekäs läpivienti on riippuvainen monista tekijöistä.

  1. Hyvä etukäteissuunnitelma auttaa hahmottamaan hankkeeseen tarvittavan ajan ja henkilöresurssit.
  2. Arviointimenetelmien hallinta edellyttää huolellista syventymistä Virvatuli –malliin niin projektia johtavalta arviointivastaavalta kuin koko itsearviointiin osallistuvalta yhteisöltäkin. Käsitteellisen ajattelun ja analyyttisten taitojen hallinta on keskeistä.
  3. Toimiva kyselyohjelma helpottaa suurilta vastaajaryhmiltä kerättävän tiedon käsittelyä ja analysointia. Ohjelman käyttäminen vaatii jonkin verran kokemusta tilastollisista menettelytavoista.
  4. Tehtäväänsä sitoutunut arviointiryhmä osaa keskusteluissaan paneutua kyselyjen tulosten käsittelyyn ja edistää tiedon kulkua organisaation eri osa-alueille.
  5. Hyvä tiedotus ennen projektia, sen kuluessa ja arviointikierroksen jälkeen lisää arvioinnin tulosten jalkautumista sekä ymmärrystä tarkasteltavista osa-alueista. Blogi on hyvä keino saavuttaa monenlaisia sidosryhmiä sekä edistää hankkeen läpinäkyvyyttä ja avointa keskustelevuutta.
  6. Prosessin hallinnointi vaatii arviointivastaavalta melko paljon aikaa. Riittävä resursointi helpottaa tehtävän sujuvaa toteutusta ja edistää koko arviointihankkeen onnistumista.

Tähänastisen kokemukseni mukaan arviointiprosessi on sujunut hyvin. Erityisen antoisia tilanteita ovat olleet arviointiryhmän kokoontumiset kunkin kyselykierroksen jälkeen. Arviointiryhmässä on jäseninä edustajat niin hallinnosta, opettajakunnasta kuin vanhemmistakin. Kokoonpanolla on haluttu varmistaa, että tämä ohjausryhmä tuntee riittävän hyvin musiikkiopiston toimintakentän ja pystyy arvioimaan toimintaa luotettavasti. Ryhmässä on ollut tilaisuus tarkastella saatua palautetta ja samalla on voitu ryhtyä suunnitelmaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.

Arvioinnilla tulee olemaan keskeinen osuus koko oppilaitoksen kehittämisessä tulevaisuudessa. Arviointiprojektin nykyvaihe ei vielä kerro sitä, miten tuloksia todellisuudessa pystytään hyödyntämään. Varsinainen hankkeen vaikuttavuus voidaankin todeta vasta tulevina vuosina, mutta jo tässä vaiheessa pystytään havaitsemaan monia onnistuneita ja menestyksellisiä toiminnan piirteitä sekä ilmenneitä ongelmia. Tämä kaikki on enteilemässä oppilaitoksen uudistavan kehityskulun toteumista.

Maaliskuussa vanhemmat saavat kertoa mielipiteensä musiikkiopiston toiminnasta

Kuva

Hyvin alkuun lähteneessä Virvatuli-arviointikierroksessa on menossa palautteen kerääminen vanhemmilta. Kyselyllä kartoitetaan vanhempien näkemyksiä musiikkiopistossa annettavasta opetuksesta, opetusjärjestelyistä, oppilaitoksen ilmapiiristä jne. Kyselyyn voi vastata maaliskuun loppuun mennessä sähköpostilla tulleen henkilökohtaisen linkin kautta. Tähän mennessä on noin 26 % (246/938)vanhemmista vastannut jo kyselyyn.

Käynnissä olevan Virvatuli-mallin mukaisen kyselyvaiheen on tarkoitus sekä tuottaa tietoa että lisätä tietoisuutta. Tietoa halutaan etenkin oppilaiden ja vanhempien kokemuksista musiikkiopiston eri tehtäväalueista sekä samalla tarjoutuu perheille mahdollisuus osallistua oppilaitoksen kehittämiseen.

Kyselyn tuloksista tullaan raportoimaan syyslukukauden 2014 aikana, sitten kun arviointiryhmä on käsitellyt saadun palautteen kokouksessaan.

Opettajakyselyssä huima loppukiri!

Tammikuinen ensilumi

Tammikuinen ensilumi

Ensilumi satoi ja opettajakysely saatiin päätökseen. Joulun jälkeen vastausprosentti mateli 30 korkeudella, mutta niin vain lomasta virkistyneet opettajat ryhtyivät urakalla vastaamaan. Lopullinen taso 56.9% saavutettiin Nuutin päivän kunniaksi 13.1.14, jolloin kysely sulkeutui. Nyt jäämme odottelemaan kiinnostuneina ensimmäisiä tuloksia.

Seuraava kysely lähti vuonna 2013 opintonsa lopettaneille oppilaille. Tämäkin kysely on lajissaan opistomme historian ensimmäinen, joten voidaan perustellusti sanoa, että elämme historiallisia aikoja…

Hallintohenkilöstön osaamiskartoitus valmistui

Marraskuussa  ensimmäisinä Virvatulikyselyn saivat hallinnon ihmiset.

Kyselynäkymä

Toimistohenkilöstö vastasi aktiivisesti ZEF –kyselyyn (90%).

Palautekeskustelussa tuloksia tarkasteltiin yhdessä kiireettömän aamupäivän ajan.

Kuvankaappaus 2013-12-18 kello 12.25.25

Kuvassa ZEF raportti, jossa näkyy vastauksen keskiarvo pallona ja hajonta ympärillä varjona.

Keskustelu rönsyili vilkkaana ja rakentavana. Saatuja tuloksia pidettiin oikeina ja niiden perusteella yhdessä määriteltiin osaamisen kehittämisen,  asiakkaiden kohtaamisen ja työyhteisön jäsenenä olemisen suuntaviivoja.

Toimistossa tunnetaan opettajakunta hyvin ja opettajia pyritään palvelemaan yksilöllisesti. Tilanteet vaihtelevat kuitenkin usein hyvin nopeasti ja painetta tuottaa kiireaikoina monen palveltavan toiveiden täyttäminen.

Toimistossa tiedetään hyvin musiikkiopiston tavoitteet, arvopohja ja toiminta-ajatus. Yhteishenki koettiin hyväksi ja se ilmenee esimerkiksi niin, että työtoveria autetaan ja neuvoja uskalletaan kysyä. Tiimin vahvuus on toisten tukeminen ja luova ongelmanratkaisukyky.

arjen kaaosta

Kaaoksen keskellä ahertaa motivoitunut toimistonväki joulun odotus mielessä…

IHMOvirvatuli -blogin kommentointi

Blogia voi kommentoida kirjautumalla palveluun kysytyillä tunnuksilla tai luomalla oman tunnuksen, jossa näkyvät nimi ja sähköpostiosoite. Ohjelma kysyy niitä siinä vaiheessa kun kommentti halutaan julkaista.

Blogia voi seurata kirjautumalla oikean alakulman  +merkin kautta seuraajarekisteriin. Saat silloin kaikki uudet kirjoitukset suoraan sähköpostiisi.

Asialliset kommentit julkaistaan kun niiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua eikä niissä saa esittää asiattomia kommentteja, laitonta tai loukkaavaa materiaalia tai julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja. Nimettömiä kommentteja ei julkaista.

Blogin hallinnoinnista vastaa arviointivastaava Helena Tuomela.

Virvatuli IHMOssa

Tässä Blogissa kerrotaan Virvatuli -hankkeen etenemisestä IHMOssa.

IHMOssa aloitettiin syyskuussa 2013 koko oppilaitoksen arviointiprosessi. Tarkoitus on koota tietoa opetussuunnitelman oppimiskäsityksen, tavoitteiden ja pedagogiikan toteutumisesta toiminnan kaikilla osa-alueilla. Arviointityökaluna on Virvatuli-malli, johon on koottu taiteen perusopetuksessa olennaisimmiksi havaitut arviointikriteerit.